The Tacobots Team – (l-r): Abhinav Raghavendra, Mrinaal Ramachandran, Prakrit Ramachandran, Vikrant Bajaj, Jeffrey Liu, Ishan...